K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Privacybeleid

Versie: 27 augustus 2018

K.V. Mid-Fryslân hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. K.V. Mid-Fryslân houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als K.V. Mid-Fryslân zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de het secretariaat van K.V. Mid-Fryslân.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van Leden en Functionarissen (Vrijwilligers en Betaalde krachten) worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Bedrijfs-/Persoonsgegevens van Begunstigden (Donateurs, Sponsoren en Club van 100) worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees en Contacten worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstellingen heeft K.V. Mid-Fryslân de volgende persoonsgegevens opgeslagen:

Leden* en Functionarissen Voornaam, Voorletters, Tussenvoegsels, Achternaam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres, Geslacht, Geboortedatum, Soort lid, Korfbal diploma’s, Verenigingsfunctie, Nationaliteit, Geboorteplaats, Pasfoto en Bankgegevens.
Begunstigden Bedrijfsnaam, Voornaam, Voorletters, Tussenvoegsels, Achternaam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres, Soort contract, Duur contract en Bijdrage
Nieuwsbrief abonnees en Contacten Voorletters, Tussenvoegsels, Achternaam en E-mailadres

* Voor jubilea en reünie wordt een relevant deel van de persoonsgegevens en beeldmateriaal na beëindiging bewaard in een papieren dan wel digitaal archief.

De administratieve bewaartermijn voor alle persoonsgegevens is gelijk aan de duur van de overeenkomst.
De financiële bewaartermijn, indien van toepassing, voor alle persoonsgegevens bedraagt 7 jaar.

Verwerking persoonsgegevens op onze website en sociale media

De volgende gegevens worden gepubliceerd door K.V. Mid-Fryslân op onze website kvmidfryslan.nl en sociale media kanalen:

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. KNKV en Sportlink hebben dit in hun algemene voorwaarden benoemd. Zie hiervoor de betreffende sites op internet. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

K.V. Mid-Fryslân bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Bij verzoek tot verwijdering en/of verwerking van bepaalde gegevens kan het gevolg zijn dat u geen lid meer kunt zijn van onze vereniging. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, geregeld door middel van een (historisch) aanmeldingsformulier, mondeling dan wel schriftelijk contract, inschrijvingsformulier voor respectievelijk leden, begunstigden/vrijwilligers en abonnees, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen bij een bestuursbesluit. Wijzigingen zullen op de website van K.V. Mid-Fryslân worden gepubliceerd. Deze mogen niet in strijd zijn met de wet, statuten K.V. Mid-Fryslân en huishoudelijk reglement K.V. Mid-Fryslân.