K.V. Mid-Fryslân / Jansma Burdaard

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Fryske derby (deel 2/2)

Yn’e lêste wedstriid fan 2018 ferlear Mid-Fryslân/Jansma Burdaard thús fan SCO. Yn 2019 is de earste wedstriid wer tsjin SCO. Aparte yndieling mar it is net oars. Alle ingrediënten wiene natuerlik wer oanwêzich. Folpakte tribunes mei blauw swart mar foarol read swart en dizze kear ek noch wedstriden yn it foarprogramma. Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 3 bit de spits ôf tsjin SCO 3. Nei in knappe pot waard it in terjocht lykspul. Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 2 hat in dyk fan in twadde helt spile, spitichernôch koene hja der net in punt oan oerhâlde. Hja ha 10 punten efter stien en kamen werom ta 25 – 25. Echter doe skoarde SCO noch twa kear en wie it in spultsje fan krekt net. Tige hurd wurke.

Lees verder...

Oproep supporters

Op zondag 13 Januari is het zover, dan speelt Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 3(11:30), 2(12:50) en ons vlaggenschip (14:30) tegen SCO.
Jullie support is hard nodig!
Steun de selectie en ons derde team door in het rood zwart naar Wolvega te komen.
Tot zondag!

Sport- en speldag

Heb jij je nog niet opgegeven? En lijkt het je leuk om samen met een vriendje of vriendinnetje mee te doen.
Geef je dan snel op via
jeugdactiviteiten@kvmidfryslan.nl